ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

1.С тези Общи условия

се урежда предоставянето на услугата организирано туристическо пътуване с обща цена за групи или индивидуално

„Гоу Травел” ЕООД, ЕИК: 203073361 със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, ул. Кюстенджа No 6, ет. 5, ап. 9, тел:0885111252; e-mail: office@gotravel.bg, уебсайт: http://www.gotravel.bg/ – където може да намерите всякаква информация за дружеството, общите условия, договори и др.

2.Записване за пътуване

Записване е възможно чрез регистрационната форма на сайта: https://artyogaretreat.com, както и чрез посочените на същия сайт телефони и и-мейл info@artyogaretreat.com. Резервацията се потвърждава до 24 часа след заявката на клиента и се счита за валидна само след заплащане посочена в офертата сума по банков път. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният вариант на пътуване, Туроператорът може да предложи на Потребителя други възможности. В случай, че Потребителят не приеме другите възможности, той има право да му бъде възстановена заплатената сума.

3.Цени и плащане

1) Плащането се извършва по банков път на сметката на Туроператора в лева или по курс на еврото 1,96 лв.
2) Потребителят заплаща пълната сума по банков път до 7 дни преди датата на пътуването или друг срок, упоменат в офертата.

3) Депозит: Ако е упоменат депозит, той се внася в срок, упоменат в офертата. 
4) Окончателно плащане: не по-късно от месец преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.

4.Промяна на договора

1) Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Промяна в цената с повече от 5 на сто се счита за значителна промяна на договора. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за промяна на Договора.
2) Потребителят се задължава да уведоми Туроператора за решението си относно направените значителни промени в 3-дневен срок след получаване на уведомлението от него, но не по-късно от началната дата на пътуването. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението.
3) В случая на по предходните 2 алинеи, Потребителят може да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение като има право да избира една от следните
възможности:
• да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество;
• да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай Туроператорът е длъжен да му възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване;

5.Права и задължения на страните

Туроператорът се задължава:
• да предостави в съответствие с условията по този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
• по искане на Потребителя да го застрахова за рискове по време на събитието;
Потребителят се задължава:
• да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги
Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
Потребителят има право:
• в срок не по-късно от 25 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и на разходите (неустойки, глоби и др. подобни), свързани с прехвърлянето. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето, освен в случаите, когато поради изисквания на превозвачите е невъзможно смяна на име и прехвърляне на тези права и задължения на трето лице.

6.Отговорност на страните

1) В случай на неизпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100 лв.
2) Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници, като уведоми потребителя за това най-късно 7 дни преди началото на пътуването , или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените необходими разходи.
3) Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отмяна, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора.
4) Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на 1. Потребителя; 2. действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора; 3. непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
5) В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорьт удържа следните неустойки:
• При анулиране на резервации 15 или повече дни преди началото на престоя – без неустойка.
• При анулиране на резервации от 5 до 15 дни преди началото на престоя, неустойка в размер на 50% от цената на пътуването.
• При анулиране 5 или по-малко дни преди събитието или неявяване – неустойка в размер на 100% от цената на пътуването.
• Не се възстановяват суми в случай на напускане на събитието по-рано от предвиденото

7.Спорове и рекламации

1) Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от туриста на мястото пред доставчика на услугите и/или пред представител на Туроператора. Потребителят съставя протокол, в който се описват оплакванията му и се предявяват на доставчика на услугата.
2) В случай, че заинтересованите страни не се удовлетворени, предявяването на рекламацията става в писмена или устна форма до 14 дни от откриване на несъответствието.
3) Потребителят следва да предостави на Туроператора писмена рекламация по образец (или устна, чрез писмено протоколиране на изявлението на Потребителя от служител на Туроператора), съставения констативен протокол, подписан от представител на доставчика на услуги или обслужващата фирма и потребителя, екземпляр от договора и други документи, доказващи претенцията му по основание и размер.
4) Туроператорът се задължава да отговори писмено в срок от 30 календарни дни след депозиране на рекламацията.
5) В случай на отговорност на Туроператора за вреди, причинени от действията на негов контрагент, Потребителят е длъжен да съдейства на Туроператора за предявяване на претенциите на Туроператора към контрагента:
• В случай на отговорност на Туроператора за вреди, причинени от действията негов контрагент, получените от Потребителя компенсации от контрагента се приспадат от дължимото от Туроператора на това основание.
• Това правило се прилага и при отговорност за връщане на заплатени суми, когато Потребителят вече е получил такива от контрагент на Туроператора като компенсация за неизпълнената услуга, за която се дължи връщане на платени суми.

8.Ред за изменение и прекратяване на договора

Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът, а за всички неуредени въпроси се прилага ЗТ и българското законодателство.

9.Разни:

Туроператорът е сключил Застраховка Отговорност на туроператора с фирма и адрес на застрахователя: Алианц България, бул. Дондуков 59.